Roadmap

Dit document beschrijft de aanpassingen die uitgevoerd en gepland staan voor de komende releases. Door op het versienummer te klikken worden de uitgebreide release notes van die specifieke versie geopend.

Let wel dat dit een dynamisch document betreft, en dat wijzigingen hierin aangebracht kunnen worden.

 

Versie

Omschrijving

Toelichting

Planning / Status

Versie

Omschrijving

Toelichting

Planning / Status

1.8.6

Klantwensen en technische aanpassingen

De 1.8.6 versie is de huidige Beeyond versie. In deze versie worden geen nieuwe features meer ontwikkeld. Indien zich klantspecifieke issues voordoen zullen deze wel opgepakt worden, en opgelost in deze versie.

Klik hier voor de volledige release notes.

2021 - 2022

 

1.9.0

Technische update

In deze versie worden met name een aantal applicaties geüpdatet of vervangen die benodigd zijn om Beeyond te kunnen laten functioneren. Deze aanpassingen zijn onder andere benodigd als voorbereiding om Beeyond volledig API geschikt te maken, en ook om de laatste technieken te kunnen blijven gebruiken. Hieronder worden de applicaties verder toegelicht.

 • ActiveMq zal vervangen worden door RabbitMq. Beide systemen zorgen voor het berichtenverkeer tussen de verschillende applicaties die Beeyond gebruikt, zoals de Beeyond API, Indexing/zoekmachine, Front-end en de Workflows. Er is voor RabbitMq gekozen omdat deze eenvoudiger is in te zetten. Daarnaast wordt het berichtenverkeer tussen de applicaties hierdoor versneld. De eerste tests laten ook zien dat RabbitMq stabieler is.

 • ElasticSearch is het systeem dat gebruikt wordt om door de Beeyond database te kunnen zoeken, sorteren en filteren. Deze tool wordt geüpdatet naar een recente versie, ook omdat de ondersteuning op de oude versie eindigt. Bijkomende voordelen van de nieuwe versie zijn verbeteringen op het gebied van beveiliging, performance en stabiliteit. Ook biedt de versie nieuwe functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om full text search in Beeyond te implementeren. Ook is de nieuwe versie eenvoudiger, waardoor het ontwikkelen/aanpassen van functionaliteiten sneller gaat.

 • Java is de programmeertaal op basis waarvan Beeyond gebouwd is. In deze versie wordt een update uitgevoerd van versie 8 naar versie 17. De nieuwe versie is benodigd omdat deze volledig ondersteund wordt, en daarnaast zijn hierin een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van beveiliging.

 • Spring framework is een vrij framework gericht op ontwikkeling van software in de programmeertaal Java. Het framework combineert API's en bewezen standaarden waardoor het een alternatief biedt voor de standaard manier van ontwikkelen. Er wordt een upgrade uitgevoerd naar versie 5.2.

2022 - Q4

2.0

Nieuwe front-end Beeyond

 

In deze versie gaat de front-end van Beeyond op de schop. Momenteel wordt voor de front-end van Beeyond gebruik gemaakt van Vaadin 7.6. Deze versie is end-of-life waardoor de ondersteuning hierop eindigt. In eerste instantie wordt Vaadin 8.0 gebruikt, en in een later stadium zal nog een upgrade naar een nieuwere versie plaatsvinden.

Door de overgang naar de 8.0 versie, worden de daaropvolgende upgrades eenvoudig binnen Vaadin. Behalve dat de schermopbouw in Beeyond moderner wordt, biedt deze versie ook enkele nieuwe functionaliteiten. Zo is het mogelijk om widgets per gebruiker of gebruikersgroep te configureren. Bij het openen van Beeyond is het dan bijvoorbeeld mogelijk om direct artikelen weer te geven die nog verrijkt dienen te worden door de marketingafdeling. Ook is er een aanpassing in het zoeken van gegevens. Op tabelniveau is er naast de bekende huidige functionaliteit één zoekbalk waarmee door alle velden in die tabel gezocht kan worden.

2022 - Q2

3.0

Beeyond API 2.0

 

In deze versie wordt de de gehele Beeyond architectuur aangepast. Het doel hiervan is om Beeyond volledig API geschikt te maken. Dit zal gebeuren middels het Swagger framework. Concreet betekend dit dat intern alle applicaties die Beeyond ondersteunen communiceren via de nieuw op te zetten API-laag.

Externe applicaties kunnen dan ook API requests uitvoeren op de Beeyond omgeving, zodat gegevens direct en op een veilige wijze worden onttrokken uit Beeyond of toegevoegd in Beeyond.

Planning volgt zodra Beeyond 2.0 is afgerond.

3.5

Geschiedenis 2.0

De opslag van data, en de geschiedenis van records wordt aangepast. Dit biedt de mogelijkheid om de volgende toepassingen in Beeyond toe te voegen, waarbij aangetekend dient te worden dat deze niet direct allemaal in deze versie mogelijk zullen zijn:

 • De Beeyond database wordt kleiner.

 • Sommige queries (voor het opvragen van data) zullen sneller.

 • Het is mogelijk om draft saving toe te passen.

 • Conflict resolvement kan toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan data die tegelijkertijd via een import in Beeyond en handmatig door een gebruiker wordt bijgewerkt.

 • Het is mogelijk terugzetten van een oude versie van een artikel is mogelijk.

 • Verschillende versies van een artikel kunnen met elkaar vergeleken worden.

 • Bulkacties kunnen terugdraaien mogelijk.

Planning nog niet bekend.

 

Reeds released

Versie

Omschrijving

Toelichting

Versie

Omschrijving

Toelichting

1.8.6

Klantwensen en technische aanpassingen

In deze versie wordt een reeks aan klantwensen opgepakt. Daarnaast is ook aandacht voor verbetering op het gebied van performance en stabiliteit. Onderstaande een aantal van de aanpassingen:

 • De performance in de front-end van Beeyond (zoals het artikelbeheer) is aanzienlijk verbeterd, met name in het geval er vele velden op een tabblad staan is dit merkbaar.

 • Voorheen werd een user na 2 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd uit Beeyond. Dit is aangepast naar 2 uur.

 • Bij het toevoegen of bewerken van records worden berekenen velden direct correct gezet.

 • Beeyond biedt de mogelijkheid om gegevens naar Excel of CSV te exporteren. Daarbij worden nu alle relaties mee geëxporteerd. Een voorbeeld is een Artikel waar meerdere kleuren aan gekoppeld zijn. In de oude situatie werd dan een willekeurige kleur geëxporteerd, in de nieuwe situatie worden alle kleuren geëxporteerd gescheiden door een komma.

 • De rapportage van de workflow geschiedenis is uitgebreid. Zo is er nu direct zichtbaar welke user/proces een workflow heeft afgebroken.

 • De stabiliteit van FTP imports is verbeterd. Dat maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld direct duizenden afbeeldingen in te lezen.

 • De mogelijkheid is toegevoegd om via een API een import workflow in Beeyond te starten. Voordeel hiervan is dat een workflow vanuit een extern systeem gestart kan worden, en dat deze niet in Beeyond periodiek hoeft te starten. Hierdoor is data in Beeyond altijd actueel.

 • Er is een aparte wachtrij toegevoegd om een import direct te kunnen starten. Hierdoor is het nu mogelijk om een import workflow direct te starten ongeacht of er een andere reguliere import- of export workflow bezig is. Bepaalde bestanden (zoals voorraad) kunnen dan direct in Beeyond verwerkt worden, zodat deze altijd actueel zijn.

 • Beeyond biedt de mogelijkheid om een KvK-nummer te controleren. Er is een aanpassing gedaan zodat deze controle nu direct bij de Kamer van Koophandel wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt via een pop-up nu direct extra informatie weergegeven zoals de SBI-code.

 • Naast de KvK controle kan ook het BTW nummer worden gecontroleerd. Deze controle wordt nu bij de VIES webservice uitgevoerd. Ten opzichte van de huidige controle worden de kosten per check hierdoor aanzienlijk verlaagd.

 • Er is een optie toegevoegd dat het mogelijk maakt om alleen actieve records in een dropdown te kunnen selecteren. Een voorbeeld dat in een artikel dan alleen artikelgroepen geselecteerd kunnen worden die actief zijn.

 

Klik hier voor de volledige release notes.

1.8.6-498

Inloggen Beeyond via BeeyondAuth

In deze versie wordt het inloggen in Beeyond aangepast, zodat dit voldoet aan de huidige standaarden en eisen op het gebied van veiligheid. Bij het inloggen is er sprake van authenticatie en autorisatie. Authenticatie heeft betrekking op de user, en het bijbehorende wachtwoord. Autorisatie heeft te maken met de rollen en rechten die een gebruiker in Beeyond heeft, en op basis waarvan dus wordt bepaald welke acties iemand mag uitvoeren.

Het authenticatie stuk wordt daarbij uit Beeyond gehaald, en daarbij wordt gebruik gemaakt van de open source software op basis van het Oauth2 framework en OpenID Connect. Het Oauth2 framework voorziet in het overdragen van de authenticatie aan applicaties en is wereldwijd geadopteerd door o.a. de grote tech bedrijven.

Door toepassing van deze standaarden wordt security op een hoog niveau toegepast, met als resultaat dat data beter beveiligd is, en dat het inloggen in systemen door een bewezen systeem wordt uitgevoerd.

In de nieuwe situatie zullen gebruikers in BeeyondAuth aangemaakt worden. Bij het aanmaken van een gebruiker zal deze vervolgens direct zelf een wachtwoord moeten instellen via 2 factor authenticatie. De identiteit van jou als gebruiker wordt daarbij vastgesteld door middel van 2 factoren. Dit betekend dat je naast het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord nog een tweede factor nodig hebt, zoals een authenticator app op je smartphone.

Overigens is het niet zo dat dat na een update naar deze versie iemand direct de nieuwe manier van inloggen actief is. Dit kan vanaf deze versie per klant geconfigureerd worden, zodat dit ook goed afgestemd kan worden aangezien dit directe impact heeft op het gebruik van Beeyond.

1.8.5

Nieuwe printmodule

In de oude situatie gebruikte Beeyond de Java WebStart technologie als basis voor de printmodule (bijvoorbeeld voor het printen van artikeletiketten). Oracle heeft besloten de ondersteuning hierop te beëindigen, waardoor we genoodzaakte zijn dit stuk te herschrijven. Er wordt daarin een standalone Java applicatie gecreëerd die een gebruiker via Beeyond kan downloaden.

1.8.4.5

Multi-tenant omzetten naar Single-tenant

In deze versie wordt de infrastructuur toekomstbestendig gemaakt. Daarbij gaan we gebruikmaken van een zogenoemde single-tenant omgeving. Dit houdt concreet in dat iedere klant zijn eigen Beeyond omgeving krijgt, met een klantspecifieke URL en een aparte database. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee die hieronder zijn benoemd. Daarnaast wordt er bij deze migratie direct de overstap gemaakt van Rackspace naar OVH als service provider. Voornaamste reden hiervoor is dat OVH meer configuratie-mogelijkheden biedt. Ook is het eenvoudiger om op korte termijn en flexibel extra servers toe te voegen aan een klantomgeving, indien benodigd.

 

Voordelen voor de klant

 • U bent niet meer afhankelijk van andere klanten omdat iedere klant zijn eigen aparte Beeyond omgeving heeft. Dat leidt ertoe dat de omgeving stabieler is qua performance en stabiliteit.

 • De performance is verbeterd in de front-end, zoals het toevoegen en bewerken van records.

 • De performance van de workflows is aanzienlijk verbeterd. Een eerste analyse laat zien dat export-workflows tot 30% sneller kunnen zijn.

 • Mocht er een issue zijn met een server dan is het mogelijk om snel deze server te vervangen voor één klant.

 • In de nieuwe omgeving vindt er een automatische analyse en recovery plaats. In het geval zich een fout voordoet herstelt en herstart het systeem automatisch. Daarnaast wordt een analyse van de fout naar de supportafdeling doorgestuurd om verder te kunnen oppakken.

 • Back-ups worden in de nieuwe situatie ieder uur gemaakt. In de huidige situatie was dat nog slechts 2 keer per dag.

 • Doordat de databases opgesplitst worden per klant is de omvang van de back-up kleiner. Dit leidt ertoe dat het geval van calamiteiten een back-up sneller teruggezet kan worden.

 • Updates worden per klant uitgevoerd. Dat betekend dat er sneller ingespeeld kan worden op klant specifieke issues en wensen. Ook kan de update sneller doorgevoerd worden aangezien er nu met slechts één klant rekening gehouden hoeft te worden in de communicatie.

 • Het is mogelijk om per klant extra servers aan een omgeving toe te voegen om bijvoorbeeld de performance te optimaliseren.

 • Na de migratie is het mogelijk om de ‘Direct workflow’ te activeren bij export workflows. Dit houdt in dat er een aparte queue komt voor workflows waarbij dit vinkje is aangevinkt. Dit kan gebruikt worden om export workflows bijvoorbeeld ieder uur met voorrang te laten exporteren. Deze is dan niet afhankelijk van andere import- of export workflows die op dat moment actief zijn.

1.8.4

Oriënt 2.2

Oriënt is de database die gebruikt wordt om de Beeyond data in op te slaan. Een upgrade naar Oriënt 2.2 is benodigd omdat de huidige versie end-of-life is. Dit houdt in dat op de huidige Oriënt versie geen ondersteuning meer wordt geboden, en daarnaast worden geen nieuwe features meer ontwikkeld op deze versie. Een ander voordeel van Oriënt 2.2 is dat de performance hiervan beter is ten opzichte van de huidige database versie.